Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej

Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Maestro, nr 2013/08/A/HS1/00079.

Okres realizacji: 28.08.2013 – 27.03.2019.

Kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

 

 

REALIZACJA PROJEKTU

Publikacje

Włodzimierz Galewicz, „Medyczne i ekonomiczne kryteria gwarantowanej opieki zdrowotnej”, w: Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia, pod redakcją naukową K. Basińskiej i J. Halasza, Kraków 2013, s. 311-319.

Olga Dryla, Informacyjny aspekt testów genetycznych – przegląd zagadnień, „Diametros” 42 (2014): 29-56.

Włodzimierz Galewicz, Zdrowie jako prawo człowieka, „Diametros” 42 (2014): 57-82.

Aleksandra Głos, Solidarność we współczesnej bioetyce – klasyczne problemy, nowe wyzwania, „Diametros” 42 (2014): 83-105.

Aleksandra Głos, Solidarity in the legal frames, “Diametros” 44 (2015) 204-222.

Aleksandra Głos, Dwa modele zaufania w opiece zdrowotnej, „Diametros” 45 (2015): 82-106.

Maciej Juzaszek, Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej z perspektywy różnych koncepcji liberalnego egalitaryzmu, „Diametros” 42 (2014): 106-123.

Katarzyna Marchewka, Etyka w psychoterapii, „Diametros” 42 (2014): 124-149.

Piotr Grzegorz Nowak, Problemy etyczne transplantologii. Perspektywa niedoboru narządów do przeszczepu, „Diametros” 42 (2014): 150-177.

Piotr Grzegorz Nowak, Ograniczanie niedoboru narządów. System aktywnej rejestracji dawców jako alternatywa dla polskiej regulacji sprzeciwu, „Diametros” 44 (2015): 56-77.

Olga Dryla, Finansowanie testów genetycznych ze źródeł publicznych, Diametros (44) 2015, ss.1-19

Olga Dryla, Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych „Analiza i egzystencja” (32) 2015, ss. 71-91

Maciej Juzaszek, “Normativity of moral intuitions in the Social Intuitionist Model”, w: Dual-Process Theories in Moral Psychology. Interdisciplinary Approaches to Theoretical, Empirical and Practical Considerations. Brand, Cordula (red.), Wiesbaden: Springer VS, 2016

Antologia bioetyki, t. 4 Sprawiedliwość w medycynie, część 1: Wokół prawa do opieki zdrowotnej, s. 399; część 2: Dystrybucja zasobów w opiece zdrowotnej, s. 350, redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2015.

W. Galewicz „Dobro dla kogoś i dobro dla świata”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, R. 25: 2016, Nr 1 (97), ISSN 1230–1493.

T. Żuradzki, K. Marchewka, Organ donor registration policies and the wrongness of forcing people to think of their own death, „American Journal of Bioethics”, 16/11 (2016): 35-37.

P. G. Nowak, Umiarkowanie liberalna koncepcja śmierci jako uzasadnienie dla neurologicznych kryteriów śmierci, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, (98/2) 2016 s. 199-212.

Aleksandra Głos, Solidarity in Healthcare – the Challenge of Dementia, Diametros 49, s. 1-26.

Aleksandra Głos, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a zasada solidarności i równości, Diametros 51 (2017): 28–47.

Katarzyna Marchewka, Finansowy wymiar psychoterapii a relacja psychoterapeutyczna, Diametros 51 (2017): 48–64.

Piotr Grzegorz Nowak, Pluralistyczna Teoria Alokacji Narządów, Diametros 51 (2017): 65–89.

W. Galewicz, „Racjonowanie intensywnej terapii”, w: Anna Paprocka-Lipińska, Roman Budziński (red.) Etyka w medycynie – między teorią i praktyką, Gdańsk 2016, s. 178-196.

W. Galewicz, O normatywistycznej koncepcji choroby, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 1 (46) 2017, ss. 151-166

W. Galewicz, Zakres sprawiedliwości wyrównawczej w etyce Arystotelesa, PEITHO / EXAMINA ANTIQUA1 ( 8 ) / 2017: s. 289-307. http://peitho.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/Peitho-8-2017-19_Galewicz.pdf

W. Galewicz, Spór o prymat walki ze złem. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria R. 26: 2017, Nr 4(104), ISSN 1230–1493

W. Galewicz, Czy wartość życia wzrasta wobec bliskiej śmierci? Roczniki Filozoficzne 65 (4) 2017 , s. 5-22. http://www.kul.pl/wlodzimierz-galewicz-czy-wartosc-zycia-wzrasta-wobec-bliskiej-smierci,art_78361.html

Antologia bioetyki, tom 5: Prawda, poufność, autonomia – problemy informacji w etyce medycznej, redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2018

W. Galewicz, Informacje medyczne i prawa pacjenta, w: Antologia bioetyki, tom 5: Prawda, poufność, autonomia – problemy informacji w etyce medycznej, redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, s. 9-41.

W. Galewicz, On the types of assessments concerning the effectiveness of medical procedures, „Zdrowie Publiczne i Zarządzanie” 2017, 15(4), 317-324.

Olga Dryla, O pojęciu choroby genetycznej, „Przegląd Filozoficzno-Literacki”, nr 1 (46) 2017, ss. 167-181

Olga Dryla, Pojęcie doskonalenia w sporach o cele medycyny, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018, ISBN 978-83-233-4475-9 (data publikacji: 27.07.2018)

Piotr Grzegorz Nowak (2015), Pobieranie narządów od zmarłych. Ocena porównawcza polskiej regulacji braku sprzeciwu oraz Systemu Aktywnej Rejestracji Dawców, „Prawo i Medycyna” 60 (17): 140-144.

Piotr Grzegorz Nowak (2018), Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia: o nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie regulacyjne, „Analiza i Egzystencja” 42: 35-53.

Piotr Grzegorz Nowak (2018), Pobieranie narządów po zatrzymaniu krążenia : o nadrzędności neurologicznego kryterium śmierci nad krążeniowym – kwestie filozoficzne, „Analiza i Egzystencja” 42: 55-71.

Piotr Grzegorz Nowak (2018), Brain death as irreversible loss of a human’s moral status, „Ethics and Bioethics (in Central Europe)” 8 (4-3): 167-178.

Antologia bioetyki, tom 6: Ochrona zdrowia psychicznego, redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2019

W. Galewicz, O normatywnych aspektach zaburzeń psychicznych, w: Antologia bioetyki, tom 6: Ochrona zdrowia psychicznego, redakcja naukowa Włodzimierz Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, s. 7-41.


Referaty i wykłady

Włodzimierz Galewicz, Medyczne i ekonomiczne kryteria gwarantowanej opieki zdrowotnej, referat wygłoszony na konferencji: „Etyka w medycynie – wczoraj i dziś. W dwudziestolecie śmierci prof. Tadeusza Kielanowskiego” Gdańsk, 26-28 września 2013 r.

Maciej Juzaszek, „Trzy kontrowersyjne tezy na temat moralności”, referat na konferencji wyjazdowej Sekcji Filozofii Prawa TBSP UJ, 29 listopada – 2 grudnia 2013, Węgierska Górka

Tomasz Żuradzki, „Preferowanie ofiar zidentyfikowanych w alokacji zasobów medycznych”, referat wygłoszony 9 stycznia 2014 r. na pierwszym z cyklu otwartych seminariów, organizowanych w Zakładzie Badań nad Etyką Zawodową w Instytucie Filozofii UJ w związku z realizowanym projektem badawczym „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej“

Maciej Juzaszek, “Normativity of moral intuitions in Social Intuitionist Model”, referat na międzynarodowym BMBF-Symposium “Can psychology replace ethics? On the potentials and risks of empirical research into human morality for our ethical self-image”, 8-15 marca 2014, Tybinga,

Maciej Juzaszek “Od chwiejącego się fotela w ciemnym gabinecie do solidniejszego fotela na werandzie. Relacje między naukami społecznymi a etyką normatywną”, referat na VI Warsztatach Filozoficznych, 10-11 kwietnia 2014, Łódź

Maja Kittel, „Disordered Selves-Inserted Thoughts and Self Identification”, referat na konferencji „Selves and Persons – Philosophers’ Rally” w Nijmegen (24-25 kwietnia 2014)

Maciej Juzaszek, „Ci bezwzględni barbarzyńcy!” Jakie mamy prawo by potępiać zabójstwa honorowe? Rzecz o emocjach, intuicjach i racjach”, referat na ogólnopolskiej konferencji Prawo i Kultura – Kultura i Prawo, 25-26 kwietnia 2014, Kraków

Maciej Juzaszek, „Skandal! W Warszawie będzie można zjeść psa w restauracji!” czyli o zróżnicowaniu intuicji moralnych w globalizującym się świecie w kontekście teorii osobowości moralnej”, referat na Kongresie Młodej Socjologii, 9-10 maja 2014, Kraków

Olga Dryla, “Sprawiedliwy dostęp do testów genetycznych”, referat na konferencji „Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna”, Lublin, 5-6 czerwca 2014 r.

Piotr Grzegorz Nowak, „Jak ograniczyć niedobór narządów do przeszczepu? Ocena etyczna systemu aktywnej rejestracji dawców”, referat na konferencji „Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna”, Lublin, 5-6 czerwca 2014 r.

Aleksandra Głos, „Dwa modele zaufania w opiece zdrowotnej“, referat na konferencji „Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna”, Lublin, 5-6 czerwca 2014 r.

Aleksandra Głos, „The Challenge of Solidarity – the Dementia Case”, 10th Anniversary Conference for the Journal “Ethics and Social Welfare”, Londyn, 1-2.09.2015.

Maciej Juzaszek, „Do Psychologists Really Have Nothing Interesting to Say about Moral Intuitions?”, referat na międzynarodowej konferencji “New Moral Intuitionism. Its possibilities and challenges”, 6-7 czerwca 2014, Gdańsk

Piotr Grzegorz Nowak, Should Conditional Organ Donation be Allowed?, referat wygłoszony na konferencji: „28th European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care”, Debreczyn, 27 – 30 sierpnia 2014 r.

Piotr Grzegorz Nowak, Jak maksymalizować dobro w opiece zdrowotnej? Ocena etyczna strategii ograniczania niedoboru narządów do przeszczepu, referat wygłoszony na konferencji:VIII międzynarodowe Forum Etyczne „Współczesne oblicza dobra”, Kraków, 23 – 25 czerwca 2014 r.

Maciej Juzaszek, „Two Domains of Morality and (Unavoidable) Gap Between Them”, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji “The Moral Domain”, Wilno, Litwa, 9-11 października 2014.

Olga Dryla, „Pojęcie choroby genetycznej”, referat wygłoszony na konferencji Interdyscyplinarne ujęcie podmiotowości, Kraków 24 października 2014

Maja Białek, „Are Delusions Beliefs”? Referat wygłoszony na konferencji 8th European Congress of Analytic Philosophy, Bukareszt, 28.08-02.09 2014

Włodzimierz Galewicz, „Etyczne aspekty chorób rzadkich i leków sierocych”. Referat wygłoszony na sympozjum “O chorobach rzadkich i lekach sierocych”, współorganizowanym przez PTB i Instytut Filozofii UJ, Kraków 13.12.2014.

Włodzimierz Galewicz, „O priorytecie ratowania życia”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokół pacjenta onkologicznego. Prawne, etyczne i społeczne aspekty leczenia nowotworów” Kraków, 28 lutego 2015 r. – referat wygłoszony in absentia autora przez lektora

Piotr Grzegorz Nowak, „Spór wokół definicji śmierci w kontekście problemów etycznych transplantologii”, referat wygłoszony na konferencji „Bioetyka wobec śmierci i umierania”, Warszawa 5-6 grudnia 2014 r.

Włodzimierz Galewicz, „O metodach mierzenia zdrowotnej jakości życia”, odczyt wygłoszony w Polskim Towarzystwie Filozoficznym na zebraniu Zespołu Metodologiczno-Epistemologicznego im. Izydory Dąmbskiej 12 października 2015.

Włodzimierz Galewicz, „Alokacja zasobów zdrowotnych a opieka paliatywna”, referat wygłoszony na VI Międzynarodowym Sympozjum Polskiego Towarzystwa Badania Bólu „Postępy w leczeniu bólu” (Zakopane 15-17.10.2015) w dniu 16 października 2015.

Włodzimierz Galewicz, „Obowiązki zawodowe a prawo do sprzeciwu sumienia”, referat wygłoszony na konferencji „Klauzula sumienia w kontekście etyk zawodowych”, KUL, 6 listopada 2015 r.

Włodzimierz Galewicz, Pluralizm wartości i cele pomocy psychologicznej, wykład podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dylematy Etyczne Psychologów”, Akademia Ignatianum w Krakowie, 29.11.2017

Maciej Juzaszek, „Wiarygodność intuicji moralnych w koncepcji Michaela Huemera”, ogólnopolska konferencja Kierunki Badawcze w Filozofii, 15-16 V 2015, Kraków.

Piotr Grzegorz Nowak, „System Czynnej Rejestracji Dawców jako alternatywa dla polskiej regulacji braku sprzeciwu”, referat wygłoszony na konferencji „Współczesne problemy w transplantologii – prawo, medycyna, filozofia”, Warszawa 24 kwietnia 2015 r.

Piotr Grzegorz Nowak, „Umiarkowane stanowisko w sporze o definicję śmierci. Analiza filozoficznych uzasadnień” referat wygłoszony na konferencji „X Polski Zjazd Filozoficzny”, 15-16 IX 2015, Poznań.

Piotr Grzegorz Nowak, „Neurologiczne kryteria śmierci. Analiza filozoficznych uzasadnień” referat wygłoszony na konferencji „XI Zlot Filozoficzny”, 2-4 VII 2015, Lublin.

Katarzyna Marchewka, „Nieabsolutny charakter tajemnicy zawodowej psychoterapeuty”, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Różne oblicza terapii: teoria i praktyka, 22-23 IV 2015, Opole.

Katarzyna Marchewka, “Values in psychotherapeutic relationship” referat wygłoszony na konferencji Zagreb Applied Ethics Conference (3rd edition), 29 VI – 1 VII 2015, Zagrzeb, Chorwacja.

Katarzyna Marchewka, „Value changes in the process of psychotherapy” referat wygłoszony na konferencji International Conference „Social and Ethical Dimensions of Changes – 3rd edition”, 6 V 2016, Rzeszów, Polska.

Debaty i konferencje

Konferencja naukowa „Prawny i etyczny status wytycznych praktyki medycznej” 8-9 marca 2019 w Krakowie

Konferencja naukowa „Choroba i odpowiedzialność” 7-8 grudnia 2018 w Krakowie

„Wokół równości w opiece zdrowotnej” Internetowa debata organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej“ (NCN, Maestro 4) we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym

„Pobieranie narządów po nieodwracalnym zatrzymaniu krążenia” Internetowa debata organizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej“ (NCN, Maestro 4) we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym

Czy polskie prawo medyczne chroni pacjenta przed bólem?”, debata zorganizowana przez Instytut Filozofii oraz Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym, 05.11-04.12.2013.

W sprawie paliatywnej sedacji”, Internetowa dyskusja zorganizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej“ (maj – czerwiec 2014)

Nowe technologie medyczne a standardowa opieka zdrowotna” , ogólnopolska konferencja naukowa w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej“, współorganizowana przez Zakład Etyki i Filozofii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ oraz Polskie Towarzystwo Bioetyczne, Lublin, 5-6 czerwca 2014 r.

“O chorobach rzadkich i lekach sierocych”, sympozjum współorganizowane przez PTB i Instytut Filozofii UJ, Kraków 13.12.2014.

O pobieraniu narządów osób zmarłych (listopad – grudzień 2014)” Internetowa dyskusja zorganizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej“ (listopad – grudzień 2014)

„Kryterium wieku w racjonowaniu zasobów zdrowotnych” Internetowa dyskusja zorganizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej“ (maj 2015)

„Konstytucjonalne wytyczne dla konstrukcji systemów opieki zdrowotnej w Niemczech i w Polsce”, międzynarodowe sympozjum w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej“, UAM w Poznaniu, 10-12 grudnia 2015 r.

„O terapii daremnej” – internetowa debata zorganizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ w ramach projektu „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej” (NCN, Maestro 4) we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym (maj 2016).

„Wokół równości w opiece zdrowotnej” – Internetowa debata zorganizowana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym (listopad 2016)

Międzynarodowe numery / bloki tematyczne ICF Diametros

„Solidarity and Justice in Health Care”, „Diametros” 43 (2015), s. 1-102

„Aristotelian Recources of Bioethics”, „Diametros” 45 (2015), s. 1-70

Dyskusja wokół tekstu: Esther-Lee Marcus, Ofra Golan, David Goodman, Ethical Issues related to End of Life Treatment in Patients with Advanced Dementia – The Case of Artificial Nutrition and Hydration, „Diametros” 50 (2016), s. 118-160

„Equality and Decency in Healthcare”, „Diametros” 51 (2017), s. 137-195.

„Defining Death: Beyond Biology”, „Diametros” 55 (2018), s. 1-90.

Elektroniczne materiały informacyjne na stronie Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ

Ekspertyzy i opinie

Katarzyna Kozera, Małgorzata Murawska, Wojciech Marciniak, Tomasz Dangel, „Pediatryczna domowa opieka paliatywna w Polsce” (2012)

Jan Duława, „Kto ponosi odpowiedzialność za stan zdrowia?

Bolesław Rutkowski, „Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej – cztery opinie

Piotr Szymański, Tomasz Pasierski, „Ocena nowych technologii medycznych – ‘kto strzeże samych strażników?’”

Przeglądy problemów

Włodzimierz Cezary Włodarczyk, „Priorytety polityki zdrowotnej racjonowanie – kilka wątków

Daniel Eryk Lach, „Wina ubezpieczonego a prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i pieniężnych z zabezpieczenia społecznego

Oktawian Nawrot, „Jak uregulować badania naukowe na ludzkich embrionach?

Kazimierz Szewczyk, „Problemy bioetyczne w otępieniu starczym

Jerzy Brusiło, SPRAWIEDLIWOŚĆ W OPIECE ZDROWOTNEJ W STARYM NOWYM TESTAMENCIE

Jerzy Brusiło, Sprawiedliwość w dokumentach Kościoła katolickiego dotyczących opieki paliatywnej

Marcin Waligóra, Sprawiedliwość, efektywność i metodologia w badaniach klinicznych

Krzysztof Saja, Etyczne zagadnienia związane z analizą efektywności kosztów (cost-effectiveness analysis)

Tomasz Żuradzki, Preferowanie osób zidentyfikowanych w alokacji zasobów medycznych

Barbara Chyrowicz, Rachunek bezcenności” Problem liczenia osób w sytuacjach ratowania życia

Wojciech Ciszewski, Definiowanie pojęcia niepełnosprawności we współczesnej filozofii

Przeglądy aktów prawnych

Opieka paliatywna

Użycie środków odurzających

Eutanazja

Sedacja paliatywna

Prawa pacjenta – „Prawo do decydowania o sobie

Prawa pacjenta – „Prawo do informacji

Prawa pacjenta – „Prawa dzieci”

Prawa pacjenta – „Prawa osób niepełnosprawnych”

Prawa pacjenta – „Prawa osób z zaburzeniami psychicznymi”

Prawa pacjenta – „Prawa osób starszych”

Prywatyzacja w opiece zdrowotnej

Ocena technologii medycznych

(Aleksandra Głos)

Ochrona zdrowia psychicznego” – dokumenty międzynarodowe

(Katarzyna Marchewka)

Katalog stron internetowych

Do działów Bioetyka / Wprowadzenie i Bioetyka / Etyka medyczna:

– Piotr Grzegorz Nowak: „Śmierć i umieranie”; „Definicja śmierci”; „Rezygnacja z podtrzymywania życia” – „Testament życia”; „Opieka paliatywna”; „Paliatywna sedacja”; „Eutanazja i wspomagane samobójstwo”; „Aborcja”, „Opieka zdrowotna a niepełnosprawność”; „Prokreacja”„Badania prenatalne”„Wspomagana prokreacja”„Informacja dla pacjenta”, „Ubezpieczenie zdrowotne” (jeszcze nie ukazał się na stronie), „Geriatria i opieka nad osobami w podeszłym wieku”„Genetyka kliniczna”„Intensywna terapia”„Demencja”„Choroby zakaźne”„Ginekologia i położnictwo”

– Aleksandra Głos: „Prawa dzieci”„Prawa osób niepełnosprawnych”„Prawa osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Ocena technologii medycznych”, „Prawa osób starszych”,„Psychologia sądowa”„Psychologia reklamy, biznesu i mediów”„Dydaktyka psychologii, psychoedukacja, psychologia szkolna”„Psychologia międzykulturowa i kulturowa”

Do działu Etyka w psychologii – Katarzyna Marchewka: „Psychologia zdrowia”„Psychoterapia”„Badania naukowe”„Diagnoza psychologiczna”„Psychologia kliniczna”„Psychologia sądowa”„Psychologia reklamy, biznesu i mediów”„Dydaktyka psychologii, psychoedukacja, psychologia szkolna”„Psychologia międzykulturowa i kulturowa”

Bibliografia komentowana

Etyka w psychologii – Katarzyna Marchewka

(„Psychologia zdrowia / opieka paliatywna”, „Psychoterapia, pomoc psychologiczna, poradnictwo”„Badania naukowe / badania z udziałem ludzi”, „Wartości w psychoterapii”, „Psychologia zdrowia / opieka paliatywna / pomoc psychologiczna osobom w depresji / pomoc psychologiczna osobom niepełnosprawnym / pomoc psychologiczna uzależnionym”, „Psychologia międzykulturowa, kwestie religijne i etniczne / pomoc psychologiczna imigrantom”)

Etyka w psychiatrii – Maja Białek

Bioetyka / Etyka medyczna

„Etyczne aspekty transplantacji” – Piotr Grzegorz Nowak

Kazusy

Do działów Bioetyka / Wprowadzenie i Bioetyka / Etyka medyczna – Kazimierz Szewczyk

(„Kazus Janaway przeciwko Salford Health Authority”; „Sprawa położnych Mary Teresy Doogan i Concepty Wood”; „Kazus Stallman przeciwko Youngquist”; „Na rzecz płodu Boy Doe”; „Pemberton przeciwko Tallahassee Memorial Regional Medical”)

Do działu Etyka w psychologii – Katarzyna Marchewka: „Alaska kontra Wetherhorn”„Atkins kontra Virginia”„Bellah kontra Greenson”„BIRD v. W.C.W”„Carmichael kontra Carmichael”„Cohen v. State of New York”„Cutter v. Brownbridge”„Dekapitacja szczura”„Detroit Edison Co. kontra National Labor Relations Board”„Doe v. Roe”„Doe kontra Samaritan Counseling Center”„Dymek kontra Nyquist”„Eksperyment Salomona Ascha”„Eksperyment Stanleya Milgrama”„Eksperyment więzienny”„Ewing kontra Goldstein”„Fałszywe wspomnienia”„Guity v. Kandilakis”„Hall kontra stan Floryda”„Hudgins kontra Moore”„Jaskinia zbójców”„Kontakt o charakterze seksualnym z pacjentem”„Mały Albert”„Menendez kontra stan Kalifornia”„Natura miłości”„Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci”„Przywilej terapeutyczny”„Terapia więzi”, „Hudgins v. Moore”„Schaffer kontra Spicer”„Underwood kontra Stany Zjednoczone Ameryki”, „People v. Thomas”.

Do działu Etyka w psychiatrii – Katarzyna Marchewka: „Przymusowa hospitalizacja chorych psychicznie”„Williamson kontra Liptzin”, „Ford v. Wainwright”„Leczenie wstrząsami elektrycznymi”„Estelle kontra Smith”.

Orzeczenia

Do działów Bioetyka / Wprowadzenie i Bioetyka / Etyka medyczna – Maciej Juzaszek

Racjonowanie Świadczeń

(I ACa 1266/05, I ACa 755/06, I CSK 125/07, III UZP 4/06, IV CK 414/04, V CSK 396/06, VIII SA/Wa 542/07, VI SA/Wa 1876/11, IV SA/Wr 590/07, II GSK 82/11, III CK 546/03, II CK 271/04, 2005 SCC 35, CCT 8/02)

Odmowa świadczeń i klauzula sumienia

(VI SA/Wa 616/05, CCT 32/97)

Prawo pacjenta do samostanowienia

(Malette vs. Shulman, III CK 155/05, In the matter of Karen Quinlan, Cruzan vs Director)

Prawo do informacji