Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo INCET

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOUNCERTAINTY - ERC Starting Grant no. 805498

ERC logo

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Wydziału Filozoficznego UJ

Załącznik do Zarządzenia nr 8 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 lutego 2007 roku. Aktualna wersja Regulaminu uwzględnia zmiany wprowadzone na mocy Zarządzenia nr 67 Rektora UJ z 25 lipca 2016 roku, które wydał Rektor prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.

§ 1

Interdyscyplinarne Centrum Etyki, zwane dalej Centrum, jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Filozoficznego UJ.

§ 2

 1. Zadaniem Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnorakich form aktywności naukowej i dydaktycznej w zakresie etyki stosowanej i zawodowej, w szczególności bioetyki i etyki biznesu.
 2. W szczególności do zadań Centrum należy:
 • zorganizowanie i prowadzenie studiów podyplomowych w zakresie bioetyki na Wydziale Filozoficznym,
 • zorganizowanie otwartych wykładów z bioetyki dla studentów różnych kierunków studiów,
 • zorganizowanie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich o profilu bioetycznym, przeznaczonych dla doktorantów z różnych dyscyplin nauki związanych z bioetyką,
 • prowadzenie dotowanych i pełnopłatnych szkoleń i kursów w zakresie etyki stosowanej i zawodowej, zarówno otwartych jak i przeznaczonych dla określonych firm i instytucji,
 • inicjowanie i organizowanie prac badawczych związanych z problemami praktycznej etyki, podejmowanych z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki,
 • prowadzenie portalu internetowego poświęconego różnym dziedzinom etyki we współpracy z innymi jednostkami Uniwersytetu, jak również instytucjami zewnętrznymi zainteresowanymi daną dziedziną.

§ 3

Zadania, o których mowa w § 2, realizowane są przez:

 1. nauczycieli akademickich zatrudnionych w innych jednostkach Uniwersytetu, wynagradzanych przez macierzysty wydział w ramach zawartego z Wydziałem Filozoficznym porozumienia lub umowy o dzieło czy też umowy zlecenia,
 2. nauczycieli akademickich bądź innych pracowników spoza UJ zatrudnionych w Centrum na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub umowy o pracę.

§ 4

Organami Centrum są: Kolegium Centrum, kierownik i Rada konsultacyjna.

§ 5

 1. W skład Kolegium Centrum wchodzi nie więcej niż 12 nauczycieli akademickich, reprezentujących wydziały UJ w obrębie których uprawia się dyscypliny związane z problematyką etyczną, powoływanych i odwoływanych przez rektora na wniosek dziekana Wydziału Filozoficznego, w tym kierownik Centrum.
 2. Kadencja członków Kolegium trwa cztery lata; rozpoczyna się 1 września i kończy się 31 sierpnia ostatniego roku kadencji władz Uniwersytetu.
 3. Posiedzenia Kolegium zwoływane są przez przewodniczącego co najmniej dwa razy do roku.
 4. Uchwały Kolegium podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Kolegium.
 5. Kolegium Centrum jako organ opiniodawczo-doradczo-kontrolny:
 • ustala ogólne kierunki działania Centrum,
 • przedkłada projekty planów współpracy z innymi jednostkami,
 • dokonuje wyboru ze swego składu przewodniczącego Kolegium – którym może być także kierownik Centrum – a także jego odwołania
 • sprawuje kontrolę nad działalnością Centrum oraz przyjmuje sprawozdanie kierownika z działalności Centrum.
 • W posiedzeniach Centrum mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Konsultacyjnej
 • W okresach między posiedzeniami członkowie Kolegium mogą przekazywać swoje opinie i propozycje kierownikowi Centrum.

§ 6

 1. Kierownik, o którym mowa w § 4, kieruje działalnością Centrum, a w szczególności:
  • reprezentuje Centrum na zewnątrz,
  • wykonuje uchwały rady wydziału,
  • stosuje się do ustaleń Kolegium Centrum oraz korzysta z opinii Rady Konsultacyjnej,
  • podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Centrum w sprawach nie należących do zakresu działania innych organów,
  • opracowuje projekty planów pracy badawczej oraz dydaktycznej Centrum,
  • składa roczne sprawozdania z działalności Centrum oraz sprawozdanie na zakończenie kadencji
  • podejmuje działania w celu pozyskania środków finansowych na działalność Centrum.
 2. Kierownikiem Centrum może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, dla którego Wydział Filozoficzny UJ jest podstawowym miejscem pracy.
 3. Kierownika Centrum powołuje rektor na wniosek dziekana Wydziału Filozoficznego, zaopiniowany przez Radę Wydziału.
 4. Kadencja kierownika trwa 4 lata; rozpoczyna się 1 września i kończy się 31 sierpnia ostatniego roku kadencji władz Uniwersytetu.

§ 7

 1. Rada Konsultacyjna, o której mowa w § 4, wspomaga działalność Centrum, a w szczególności:
  • przekazuje kierownikowi Centrum propozycje dotyczące wskazanych celów i form aktywności Centrum,
  • informuje o działalności Centrum członków reprezentowanych przez siebie organizacji lub grup zawodowych.
 2. W skład Rady konsultacyjnej wchodzi nie więcej niż 15 członków.

 3. Członkami Rady mogą być reprezentanci krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, a także innych instytucji i organizacji, którzy ze względu na swoją funkcję powołani są do tego, aby uczestniczyć w określaniu właściwych celów działalności Centrum, jak również ułatwiać ich realizację.

 4. Członków Rady konsultacyjnej powołuje i odwołuje dziekan Wydziału Filozoficznego, na wniosek kierownika Centrum.

 5. Kadencja członków Rady konsultacyjnej trwa 4 lata; rozpoczyna się 1 września i kończy się 31 sierpnia ostatniego roku kadencji władz Uniwersytetu.

§ 8

Działalność Centrum finansowana jest ze środków pochodzących z grantów oraz dotacji otrzymywanych od rządowych i pozarządowych instytucji polskich i zagranicznych, a także z dochodów Centrum uzyskiwanych z płatnych programów badawczych, szkoleniowych i konsultacyjnych.

§ 9

Pierwsza kadencja organów Centrum, o których mowa w § 4, kończy się z dniem 31 sierpnia 2008 roku.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem popisania.

 

Rektor UJ
Prof. dr hab. Karol Musioł